Celem Towarzystwa jest:

 1. prowadzenie działalności naukowej oraz edukacyjnej, kulturalnej i popularyzatorskiej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach naukowych, edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych, w szczególności w obszarze rozwijania i popularyzacji refleksji etycznej i filozoficznej nad techniką i technologią, z zachowanym humanistycznych wartości, w interdyscyplinarnym dialogu z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych oraz przedstawicielami świata sztuki, kultury oraz sektorów publicznego i prywatnego;
 2. samodzielne prowadzenie badań podstawowych, a także badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy;
 3. promocja i popularyzacja wydarzeń naukowych i kulturalnych;
 4. działanie na rzecz integracji środowiska ludzi zainteresowanych działalnością Towarzystwa, w tym wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 5. zwiększanie świadomości prawnej, etycznej i aksjologicznej społeczeństwa w kwestiach wynikających z rozwoju techniki i technologii;
 6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz osiągnięć narodowych w obszarze techniki oraz refleksji humanistycznej nad techniką;
 7. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 8. działalność na rzecz równości praw kobiet i mężczyzn, w szczególności równości w dostępie do technologii oraz rozwijaniu kompetencji cyfrowych;
 9. działalność na rzecz społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności wykluczeniem technologicznym;
 10. działalność wspomagająca rozwój innowacyjności;
 11. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami;
 12. działalność promocyjna Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, osobami prywatnymi i podmiotami gospodarczymi oraz podmiotami życia publicznego w szczególności z jednostkami naukowymi oraz edukacyjnymi;
 2. inicjowanie i prowadzenie działalności naukowej, w tym m.in. organizowanie wydarzeń naukowych oraz popularnonaukowych takich jak: konferencje naukowe, kongresy, seminaria, szkolenia, warsztaty, debaty, spotkania integracyjne, festiwale naukowe lub kulturalne;
 3. inicjowanie, tworzenie i wydawanie publikacji naukowych oraz popularnonaukowych;
 4. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie projektów, w tym w ramach współpracy z podmiotami wymienionymi w ust. 1;
 5. pozyskiwanie środków na działalność Towarzystwa;
 6. wspieranie inicjatyw uczniów, studentów oraz pracowników naukowych oraz inicjatyw społecznych;
 7. wspieranie krajowych i międzynarodowych badań;
 8. wydawanie opinii etycznych oraz formułowanie stanowisk w sporach z obszaru działalności Towarzystwa;
 9. tworzenie warunków do rozwoju refleksji etycznej oraz filozoficznej nad wpływem techniki i technologii na ludzkie życie, w tym: a uwrażliwianie m.in. środowiska inżynierów oraz programistów na etyczne konsekwencje ich pracy;
  b. edukowanie społeczeństwa o wpływie technologii na ludzkie życie;
  c. uświadamianie o trudnościach i problemach moralno-etycznych
  związanych z rozwojem techniki i technologii;
  d. edukowanie z zakresu kosztów ekologicznych;
 10. podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu technologicznemu oraz reagowanie na inne procesy społeczne wynikające ze zmian cywilizacyjnych;
 11. organizowanie wydarzeń kulturalnych.