opis działalności

Oprócz tych zrzeszonych uczonych mogą być jeszcze niezrzeszeni, którzy nie przynależą do uniwersytetu, lecz, opracowując po prostu jakąś część wielkiej całości nauk albo tworzą oni pewne wolne korporacje (nazywane akademiami lub towarzystwami naukowymi) jako warsztaty [naukowe], albo pozostają poniekąd w naturalnym stanie uczoności i każdy z nich sam, bez publicznych przepisów i reguł, jako miłośnik trudni się rozwojem lub rozpowszechnianiem nauk.

Immanuel Kant, Spór fakultetów, tłum. Mirosław Żelazny, w: Dzieła zebrane t. V, Toruń 2011, s. 201

W szczególności wierzę w to, że możliwe jest wymyślenie systemu relacji społecznych i symbolicznych, a także w to, że owe relacje mogą bazować na instrumentach, aparatach i obiektach, które podtrzymują praktyki, kulty i w tym sensie podtrzymują kulturę, którą określę mianem amatoratu: kulturę miłośników i miłośniczek. Słowo amator bardzo niesprawiedliwie jest dewaloryzowane: bez amatorów nie ma ani publiczności, ani profesjonalistów. […] Amator kocha, jest miłośnikiem, a takie miłowanie oznacza pragnienie.

Bernard Stiegler, Ukonstytuować Europę 1. W świecie, który nie ma wstydu, tłum. Michał Krzykawski, Kraków 2019, s. 108-109


Towarzystwo Etyki i Filozofii Techniki to otwarta przestrzeń debaty dla badaczy i badaczek uniwersyteckich i pozauniwersyteckich zainteresowanych zgłębianiem, współwytwarzaniem i popularyzowaniem wiedzy o szeroko rozumianej technice. Przedmiotem naszych dociekań i dyskusji są przede wszystkim reperkusje – psychiczne, społeczne, estetyczne, poznawcze, etyczne, behawioralne, egzystencjalne, środowiskowe, gospodarcze, prawne, polityczne i geopolityczne – jakie niesie za sobą komercjalizacja współczesnych technologii obliczeniowych w odniesieniu do zjawisk, takich jak algorytmizacja, automatyzacja i robotyzacja, a także w kontekście rozwoju nauk, takich jak neurobiologia, biotechnologia, informatyka, socjologia, psychologia i nauki kognitywne. Dążąc do przezwyciężenia technofobii i technofilii, dwóch skrajnych pozycji, które utrudniają sensowną dyskusję o największych technologicznych wyzwaniach naszych czasów, usiłujemy sprowokować publiczną debatę na temat społecznie pożądanego kierunku dalszego rozwoju gwałtownie rozrastającej się technosfery.

Działania TEFT są prowadzone na dwóch powiązanych ze sobą polach: badawczym i edukacyjnym. W polu badawczym przyglądamy się współczesnym dyskursom, które rzutują na wiedzę i wyobrażenia na temat technologii, czerpiąc przy tym z dorobku i perspektyw wszystkich nauk – od nauk humanistycznych i społecznych do nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych. W polu edukacyjnym, współpracując ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i samorządami, działamy na rzecz rozpowszechniania krytycznego myślenia o technologiach cyfrowych i pokazujemy, na czym polega związek między dominującym modelem rozwoju technologicznego a współczesnymi kryzysami, od kryzysu klimatycznego i kryzysu bioróżnorodności do kryzysu demokracji, przeciążenia informacyjnego i umacniania się porządku postprawdy.