Statut Towarzystwa Etyki i Filozofii Techniki (wersja pdf)

przyjęty na Spotkaniu Założycielskim 9 października 2019 roku 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Artykuł 1

1. Stowarzyszenie przyjęło nazwę „Towarzystwo Etyki i Filozofii Techniki” zwane dalej Towarzystwem.

2. Towarzystwo może posługiwać się nazwą skróconą „TEFT”.

Artykuł 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Kraków. Towarzystwo dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem prawa właściwego.

Artykuł 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

Artykuł 4

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci, logo i odznak na zasadach określonych przez Zarząd Towarzystwa.

Artykuł 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń.

Artykuł 6

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na aktywności i pracy społecznej ogółu członków.

2. Towarzystwo do prowadzenia swoich prac może zatrudniać i wynagradzać pracowników, w tym swoich członków.

3. Członkowie Zarządu Towarzystwa za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją mogą otrzymywać wynagrodzenie.

3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, przestrzegając obowiązujących w tym względzie przepisów prawa.

4. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej, w tym jej formie prawno-organizacyjnej, podejmuje Zarząd w formie uchwały.

5. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

Artykuł 7

Celem Towarzystwa jest:

 1. samodzielne prowadzenie badań podstawowych, a także badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy;
 2. prowadzenie działalności naukowej oraz edukacyjnej, kulturalnej
  i popularyzatorskiej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach naukowych, edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych, w szczególności w obszarze rozwijania i popularyzacji refleksji etycznej i filozoficznej nad techniką i technologią, z zachowanym humanistycznych wartości, w interdyscyplinarnym dialogu z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych oraz przedstawicielami świata sztuki, kultury oraz sektorów publicznego i prywatnego;
 3. promocja i popularyzacja wydarzeń naukowych i kulturalnych;
 4. działanie na rzecz integracji środowiska ludzi zainteresowanych działalnością Towarzystwa, w tym wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 5. zwiększanie świadomości prawnej, etycznej i aksjologicznej społeczeństwa w kwestiach wynikających z rozwoju techniki i technologii;
 6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz osiągnięć narodowych w obszarze techniki oraz refleksji humanistycznej nad techniką;
 7. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 8. działalność na rzecz równości praw kobiet i mężczyzn, w szczególności równości w dostępie do technologii oraz rozwijaniu kompetencji cyfrowych;
 9. działalność na rzecz społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  w tym w szczególności wykluczeniem technologicznym;
 10. działalność wspomagająca rozwój innowacyjności;
 11. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami;
 12. działalność promocyjna Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Artykuł 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, osobami prywatnymi i podmiotami gospodarczymi oraz podmiotami życia publicznego, w szczególności z jednostkami naukowymi oraz edukacyjnymi;
 2. inicjowanie i prowadzenie działalności naukowej, w tym m.in. organizowanie wydarzeń naukowych oraz popularnonaukowych takich jak: konferencje naukowe, kongresy, seminaria, szkolenia, warsztaty, debaty, spotkania integracyjne, festiwale naukowe lub kulturalne;
 3. inicjowanie, tworzenie i wydawanie publikacji naukowych oraz popularnonaukowych;
 4. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie projektów, w tym w ramach współpracy z podmiotami wymienionymi w ust. 1;
 5. pozyskiwanie środków na działalność Towarzystwa;
 6. wspieranie inicjatyw uczniów, studentów oraz pracowników naukowych oraz inicjatyw społecznych;
 7. wspieranie krajowych i międzynarodowych badań;
 8. wydawanie opinii etycznych oraz formułowanie stanowisk w sporach z obszaru działalności Towarzystwa;
 9. tworzenie warunków do rozwoju refleksji etycznej oraz filozoficznej nad wpływem techniki i technologii na ludzkie życie, w tym:
  1. uwrażliwianie m.in. środowiska inżynierów oraz programistów na etyczne konsekwencje ich pracy;
  1. edukowanie społeczeństwa o wpływie technologii na ludzkie życie;
  1. uświadamianie o trudnościach i problemach moralno-etycznych związanych z rozwojem techniki i technologii;
  1. edukowanie z zakresu kosztów ekologicznych;
 10. podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu technologicznemu oraz reagowanie na inne procesy społeczne wynikające ze zmian cywilizacyjnych;
 11. organizowanie wydarzeń kulturalnych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Artykuł 9

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne.

2. W skład Towarzystwa wchodzą:

 1. członkowie zwyczajni;
 2. członkowie Rady Naukowej;
 3. członkowie honorowi.

Artykuł 10

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, zainteresowana działalnością Towarzystwa, chcąca wspomagać realizowanie celów statutowych Towarzystwa, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych.

Artykuł 11

Członkiem Rady Naukowej Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca przynajmniej stopień naukowy doktora, zainteresowana działalnością Towarzystwa, chcąca służyć Towarzystwu w realizowaniu celów statutowych, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych.

Artykuł 12

Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa lub odznaczyła się w sposób wybitny w realizowaniu celów Towarzystwa poza jego strukturą.

Artykuł 13

1. Członków zwyczajnych oraz Członków Rady Naukowej Towarzystwa przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd, zwanej dalej deklaracją członkowską.

2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. O podjęciu

uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia pisemnie zainteresowanego, przy czym w deklaracji członkowskiej osoba zainteresowana może wyrazić zgodę na doręczenia za pomocą poczty elektronicznej, wskazując ważny adres do doręczeń.

3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku
o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą wpisu stowarzyszenia do właściwego rejestru.

Artykuł 14

Członkowi zwyczajnemu oraz członkowi Rady Naukowej Towarzystwa przysługuje prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;
 2. czynnego udziału we wszystkich formach statutowej działalności Towarzystwa;
 3. korzystania z pomocy naukowej, organizacyjnej, doradczej i prawnej Towarzystwa;
 4. zgłaszania opinii, wniosków oraz zapytań do władz Towarzystwa.

Artykuł 15

1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego, ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

2. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków oraz w posiedzeniach Zarządu.

3. Członek honorowy przyjmuje tytuł dobrowolnie, na czas nieokreślony oraz może zrezygnować z tytułu bez podawania przyczyn w dowolnym czasie.

Artykuł 16

Członkowie zwyczajni oraz członkowie Rady Naukowej zobowiązani są do:

 1. przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa;
 2. aktywnego uczestniczenia w działalności Towarzystwa oraz udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
 3. regularnego opłacania składek członkowskich;
 4. dbania o dobre imię Towarzystwa;

Artykuł 17

Członek Rady Naukowej zobowiązany jest ponadto:

 1. każdorazowo, na pisemną prośbę Zarządu lub Walnego Zebrania Członków wynikającą z aktualnych potrzeb Towarzystwa, do sporządzenia opinii merytorycznej w związku z konkretnym działaniem Towarzystwa;
 2. do przedstawienia, na prośbę Zarządu lub Walnego Zebrania Członków, opinii eksperckiej, recenzji, komentarza lub uwag w ramach aktualnych potrzeb Towarzystwa;
 3. Członek Rady Naukowej każdorazowo może, bez konsekwencji, zrzec się obowiązków z ust. 1-2uzasadniając swoją decyzję na piśmie;
 4. W przypadku gdy zachodzi konflikt interesów w związku z realizacją obowiązku wynikającego ust. 1-2, członek Rady Naukowej ma obowiązek poinformować
  o tym Zarząd Główny na piśmie przed przystąpieniem od realizacji obowiązku.

Artykuł 18

Członek honorowy nie jest związany żadnymi zobowiązaniami wobec Towarzystwa, z wyjątkiem dbania o dobre imię Towarzystwa.

Artykuł 19

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje wskutek:

 1. śmierci członka;
 2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
 3. decyzji Zarządu o skreśleniu, podejmowanej w drodze uchwały, w przypadku zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż dwa lata. Przed skreśleniem Zarząd wysyła pisemne upomnienie;
 4. decyzji Zarządu o skreśleniu, podejmowanej przez Zarząd w drodze uchwały,
  w przypadku naruszenia postanowień Statutu Towarzystwa, nieprzestrzegania regulaminów oraz uchwał Towarzystwa. W podjętej uchwale wskazuje się przyczyny skreślenia;
 5. utraty praw publicznych.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.  Odwołanie wnosi się na piśmie do Zarządu, w terminie do 14 dni od daty uchwały o skreśleniu. Sprawa rozpatrywana jest podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

Artykuł20

1. Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd Główny;
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Organy wymienione w ust. 1 pkt. b, c są wybierane i mają charakter kadencyjny.

3. Kadencja organów Towarzystwa, o których mowa w ust. 1 pkt. b i c, trwa trzy lata.

4. Wyboru członków władz Towarzystwa dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

5. W razie, gdy skład władz Towarzystwa, o których mowa w ust. 1 b i c, ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu władz.

6. Organy mają charakter kolegialny i podejmują swoje decyzje w formie uchwał.

7. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę członków, o ile Statut nie stanowi inaczej.

8. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

9. Organy kolegialne Towarzystwa działają na podstawie przyjmowanych przez siebie regulaminów. 

Walne Zebranie Członków

Artykuł 21

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem.

2. Walne Zebranie:

 1. w pierwszym terminie ma prawo podejmowania uchwał, pod warunkiem, że jest obecna przynajmniej połowa uprawnionych do głosowania;
 2. w drugim terminie uchwały mogą być podjęte bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

3. Walne Zebranie może być:

 1. zwyczajne;
 2. nadzwyczajne.

Artykuł 22

1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział:

 1. członkowie zwyczajni;
 2. członkowie Rady Naukowej.

2. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym biorą udział:

 1. członkowie honorowi;
 2. zaproszeni goście.

3. W Walnym Zebraniu można wziąć udział przez pełnomocnika na podstawie pisemnego upoważnienia.

Artykuł 23

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku.     

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny
i uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej połowy członków Towarzystwa. Może być ono zwołane w każdej sprawie, którą uprawnieni uznali za ważną dla Towarzystwa.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą.

4. Zarząd może zwołać zwyczajne Walne Zebranie w drugim terminie w dniu Walnego Zebrania w pierwszym terminie, tuż po jego zakończeniu.

5. Każdy członek Towarzystwa ma prawo złożyć na piśmie wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania, jednak nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane nie później niż 2miesiące od czasu złożenia wniosku oraz obraduje przede wszystkim nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Artykuł 24

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. wybór Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu w głosowaniu niejawnym;
 2. uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa;
 3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
 4. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego oraz innych tytułów honorowych oraz nagród;
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz opłaty wpisowej, o ile Walne Zebranie podejmie uchwałę o pobieraniu opłaty wpisowej;
 6. uchwalanie zmian w statucie;
 7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa;
 8. prowadzenie dyskusji nad bieżącymi sprawami;
 9. rozpatrywanie i przyznawanie lub odrzucanie sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji, a także sprawozdań finansowych;
 10. rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu, o ile sprawę taką zgłosi przynajmniej pięciu członków Towarzystwa.

Zarząd

Artykuł 25

1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Towarzystwa.

2. W skład Zarządu Towarzystwa wchodzi od czterech do sześć osób.

3. Zarząd składa się z:

 1. Prezesa;
 2. Wiceprezesa lub Wiceprezesów;
 3. Skarbnika;     
 4. Sekretarza;        
 5. opcjonalnie Członków Zarządu.

4. Wyboru pierwszego Zarządu Towarzystwa w składzie jak w ust. 3 dokonuje Komitet Założycielski w liczbie co najmniej siedmiu osób albo Zebranie Członków Założycieli bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Wyniki wyborów ogłasza Komisja Skrutacyjna powołana na zabraniu.

5. Tryb wyboru Zarządu na kolejne kadencje określa Walne Zebranie w drodze uchwały.

6. Zarząd na pierwszym posiedzeniu podejmuje decyzję co do podziału zadań pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu, z zachowaniem ustępów poprzedzających.

Artykuł 26

1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

 1. upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w art. 20 ust. 3 uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności;
 2. ustania członkostwa w Towarzystwie;
 3. pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach;
 4. odwołania przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej połowy członków Towarzystwa.

2. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w ust. 1 pkt. a dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.

3. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Towarzystwa. W razie niedokonania wyboru nowych władz w terminie określonym w zdaniu poprzednim na każdym z członków Towarzystwa ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu nadzorującego działalność Stowarzyszenia.

Artykuł 27

1. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Towarzystwa, w szczególności realizacja celów Towarzystwa zapisanych w Statucie oraz celów i kierunku rozwoju przyjmowanych przez Walne Zebranie.

2. Do zadań Zarządu należy:

 1. uchwalanie regulaminów dotyczących funkcjonowania towarzystwa w zakresie nieuregulowanym statutem oraz przepisami prawa;
 2. reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu, z zachowaniem dbałości o jego wizerunek i dobre imię, również przez powołanych przez siebie pełnomocników;
 3. kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa poprzez realizacje celów Towarzystwa i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz określanie szczegółowych sposobów ich realizacji;
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
 5. zwoływanie Walnego Zebrania;
 6. prowadzenie działalności administracyjnej, w tym ewidencji członków oraz podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków do Towarzystwa;
 7. powoływanie i rozwiązywanie, nadzorowanie oraz rozliczanie działalności sekcji tematycznych, placówek, komisji stałych i okresowych, w tym komisji etycznych, grup ekspertów i doradców oraz innych grup powstałych do rozstrzygania merytorycznych spraw Towarzystwa;
 8. występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami w sprawie członkostwa honorowego;
 9. występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami o zmianę Statutu oraz rozwiązanie Towarzystwa;
 10. podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej i utworzeniu jednostek prowadzących działalność gospodarczą i ich form prawno-organizacyjnych;
 11. rozstrzyganie sporów wewnętrznych między członkami Towarzystwa;
 12. sporządzanie rocznych i końcowych sprawozdań ze swojej działalności;
 13. promocja Towarzystwa i jego działalności;
 14. określanie wzoru dokumentów;
 15. wykonywanie czynności pracodawcy, ustalanie warunków pracy i płacy dla pracowników zatrudnionych w Towarzystwie.

Artykuł 28

Do składania w imieniu Towarzystwa oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważnionych jest Prezes Zarządu działający łącznie z dwoma innymi Członkami Zarządu.

Artykuł 29

Przy Zarządzie mogą działać sekcje przedmiotowe oraz inne jednostki organizacyjne, których regulaminy i cele działalności zatwierdza Zarząd. Ich władze podlegają bezpośrednio Zarządowi.

Artykuł 30

Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów głos rozstrzygający posiada osoba, która została wybrana na przewodniczącego Zebrania.

Komisja Rewizyjna

Artykuł 31

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania formalnej kontroli, w szczególności finansowej, bieżącej działalności Towarzystwa.

2. Komisja Rewizyjna jest organem trzyosobowym, wyłonionym przez Walne Zebranie spośród osób niebędących członkami Zarządu.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

4. Działalność Komisji Rewizyjnej jest jawna.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić z wnioskiem do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych oraz w razie bezczynności Zarządu.

6. W czasie wykonywania swoich zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp do wszystkich dokumentów Towarzystwa.     

7. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

8. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do corocznego składania sprawozdania ze swojej działalności.

Rozdział V

Majątek i fundusze Towarzystwa

Artykuł 32

Towarzystwo może posiadać majątek ruchomy, nieruchomy oraz fundusze, papiery wartościowe, prawa i wartości niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.

Artykuł 33

Majątek Towarzystwa pochodzi z:

 1. składek członkowskich, zapisów;
 2. dotacji, subwencji, darowizn od organów państwowych i samorządowych oraz innych jednostek i podmiotów prawnych, w tym z sektora prywatnego, zarówno z kraju, jak i zza granicy, według zasad prawnych ogólnie obowiązujących w tym zakresie;
 3. wpływów wynikających z działalności Towarzystwa, w tym z działalności gospodarczej Towarzystwa;
 4. grantów naukowych w Polsce i za granicą;
 5. pomocy publicznej;
 6. środków unijnych;
 7. dochodów majątku Towarzystwa;
 8. spadków;
 9. konkursów;
 10. zbiórek.

Artykuł 34

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

Artykuł 35

Zmiany Statutu następują w drodze uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że Statut stanowi inaczej.

Artykuł 36

Rozwiązanie Towarzystwa następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Artykuł 37

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.